Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy www.polskaatrakcyjna.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Iwona Ferszter Petz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AP Media Iwona Ferszter Petz z siedzibą w Chylicach (05-510 Konstancin-Jeziorna), ul. Wesoła 5a, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5222430086, REGON: 146697226, zwana dalej AP Media.

3. AP Media dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. AP Media zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika.

3. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

 a) imię i nazwisko;
 b) adres e-mail;
 c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo);
 d) numer telefonu;

        
W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, NIP oraz REGON.

4. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. AP Media wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. W przypadku zawarcia umowy najmu dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane Wynajmującemu, z którym Użytkownik zawarł umowę.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez AP Media za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez AP Media usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

 2. AP Media wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

 b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. AP Media wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznych: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 a) przeglądarka Internet Explorer;

 b) przeglądarka Mozilla Firefox;

 c) przeglądarka Chrome;

 d) przeglądarka Safari;

 e) przeglądarka Opera.

6. AP Media może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez AP Media przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. AP Media nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy AP Media.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

3. AP Media zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają Konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. AP Media może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

§ 5 Zabezpieczenia

1. AP Media stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. AP Media zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w AP Media są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu zostanie wysłane przekierowanie do Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik dokonuje samodzielnego określenia nowego Hasła.

4. AP Media nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. AP Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@polskaatrakcyjna.pl.

3. Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2014.