Zgodnie z obecnym unormowaniem zawartym w wielokrotnie nowelizowanej ustawie Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest karalne.

Zgodnie z treścią art. 178 a § 1 k.k jeden stanowi że, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (zobacz: lextraffic.pl). Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 3.

W 178 a § 4 k.k opisany jest przypadek w którym sprawca czynu określanego w § 1 wcześnie prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art 355 § 2 popełnia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli chodzi o środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w tym wypadku to zgodnie z treścią art. 42 § 3 k.k w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178 a § 4 sąd orzeka zakaz zakaz dożywotnio. Jednakże możliwe jest orzeczenie zakazu na pewien czas, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (sprawdź jakie to przypadki na: obronca24h.pl).

Wskazać należy, że stan nietrzeźwości to taki w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0, 5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie opisane w art. 87 § 1 kw. Czyn taki zagrożony jest karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do lat 3. Zakaz orzekany jest w miesiącach lub latach. Zakaz obowiązuje od uprawomocnia się orzeczenia. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.

Stan po użyciu alkoholu to taki w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila albo obecność w wydychany powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³.

Zobacz także: https://easyweb.pl/jak-odzyskac-prawo-jazdy-po-utracie-za-alkohol/